Add:北京市朝阳区西坝河西里23号北京嘉汇中心院内白房子

                  景观施工图设计师
E-mail : jiananplan@foxmail.com
招聘岗位:景观方案设计师
北京甲南园林设计事务所
                  植物设计师